WYBIERZ PROJEKT
EDUKACJA GLOBALNA

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami:

 

 • „Odpowiedzialny konsument. Moje codzienne wybory – nasza wspólna sprawa”

  Celem projektu jest zwiększenie wiedzy, świadomości i umiejętności dystrybuowania informacji z zakresu edukacji globalnej (EG), głównie kwestii związanych z odpowiedzialną konsumpcją, 16 liderów małopolskich NGOs, przeszkolonych do roli multiplikatorów edukacji globalnej (EG), którzy są bezpośrednimi beneficjentami projektu.


Wezmą oni udział w dwóch dwudniowych szkolenia oraz skorzystają ze specjalistycznego doradztwa, aby jak najlepiej przygotować i przeprowadzić autorskie spotkania dla lokalnych środowisk prezentujące tematy związane z edukacja globalną, a w szczególności ze świadomą konsumpcją. Swoim doświadczeniem z przeprowadzonych spotkań edukacyjnych podzielą się w trakcie spotkania podsumowującego projekt, które pozwoli wyłonić dobre praktyki oraz wskazać jak uniknąć błędów w pracy edukatora edukacji globalnej. Umożliwi to zwiększenie kompetencji edukatorów i wpłynie na dalszy rozwój edukatorów oraz trwałość projektu, poprzez skłonienie ich do podejmowania nowych, lepszych przedsięwzięć edukacyjnych EG.


W projekcie oprócz przekazania wiedzy merytorycznej i metodycznej, nacisk zostanie położony na rozwój otwartości na świat i empatii, obalanie stereotypów.
Długofalowym efektem będzie budowanie świadomości na rzecz globalnego obywatelstwa oraz na rzecz odpowiedzialnych wyborów konsumenckich wśród szerokiego grona odbiorców – uczestników lokalnych spotkań edukacyjnych.

Uczestnicy projektu: 16 przedstawicieli małopolskich NGO przeszkolonych do roli animatorów edukacji globalnej oraz co najmniej 320 osób- uczestników spotkań edukacyjnych


Działania projektowe: 
- 2 dwudniowe szkolenia: warsztaty wprowadzające w zagadnienia edukacji globalnej i odpowiedzialnej konsumpcji oraz warsztaty metodologiczne z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji globalnej
- 24 godziny specjalistycznego doradztwa na etapie przygotowywania przez animatorów EG autorskich spotkań dla szerokiego grona odbiorców
- Min 16 spotkań edukacyjnych poruszających tematy z zakresu EG i odpowiedzialnej konsumpcji skierowanych do lokalnych społeczności 
- 1 spotkanie podsumowujące projekt, a zwłaszcza pierwsze doświadczenia edukatorskie animatorów EG  

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Okres realizacji: 01.08.2015-30.11.2015

 

 

 

 

 • "Wzmacnianie świadomości globalnej w lokalnych społecznościach -  Strategia Kolping 2020"

 Z dniem 1 września 2014 Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczęła międzynarodowy projekt „Strengthening global awareness in the local communities - Kolping 2020 Strategy” – „Wzmacnianie świadomości globalnej w lokalnych społecznościach -  Strategia Kolping 2020” w ramach programu Erasmus+ współfinansowanego przez Unię Europejską. 
 
Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce jest liderem projektu w zakresie wzmacniania świadomości w obszarze edukacji globalnej wśród lokalnych społeczności przy współudziale partnerów z Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowenii i Słowacji.
 
Prowadzone aktywne działania przez wszystkich partnerów projektu w obszarze edukacji globalnej mają na celu budowanie globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.
W trakcie realizacji projektu zaplanowano spotkania edukacyjne w każdym z krajów partnerskich jak i działania upowszechniające.
Ostatecznym rezultatem będą wspólnie opracowane materiały dla edukatorów z zakresu edukacji globalnej jak i Strategia Kolping 2020 w zakresie edukacji globalnej na szczeblu europejskim. 
 

Okres realizacji:1.09.2014-31.08.2017

Strona projektu: www.ge.kolping.pl

 

 

 

 • „Lokalna świetlica globalna – edukacja dzieci i młodzieży”

Od marca 2014 r. w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest realizowany projekt pt. „Lokalna Świetlica Globalna – edukacja dzieci i młodzieży”. Działania projektu zakończą się w sierpniu 2015 r.
Projekt służy kształtowaniu postaw obywatelskich wśród 180 dzieci i młodzieży, ucząc ich odpowiedzialności za Jeden Świat poprzez zajęcia z edukacji globalnej (EG) prowadzone w 7 świetlicach na terenie małych miejscowości/wsi/dzielnic (woj. małopolskie: Chełmek, Maków Podhalański, Oświęcim; podkarpackie: Jarosław; pomorskie: Kłodawa Gdańska; śląskie: Sosnowiec) przez 14 wolontariuszy, którzy nabyli wiedzę i kompetencje na kursie animatora EG. Przeprowadzone zajęcia w świetlicach (900 h) i 7 akcji edukacyjno-informacyjnych zaprezentowanych społeczności lokalnej umożliwią dzieciom wykorzystanie nabytej wiedzy i przekazanie jej kolejnym osobom. Wiedza dziennikarska pozwoli na przygotowanie ciekawych relacji z akcji, do zaprezentowania na Festiwalu EG. Dzięki współpracy z NGOs z Ugandy i Meksyku rówieśnicy wymienią się wiedzą o swoim życiu codziennym poprzez przygotowane przez siebie reportaże. 
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Kultury Chrześcijańskiej ZNAK. Kompetencje personelu Partnera w zakresie edukacji globalnej w znacznym stopniu wzmacniają  działania projektowe i pozwalają na wdrożenie wysokiej jakości działań (kurs dla animatorów edukacji globalnej, coaching i ewaluacja zajęć).


W roku 2014 osiągnięte zostały następujące rezultaty liczbowe:

 • 100 godzin przeprowadzonego kursu animatora EG (5 zjazdów po 20 h) z udziałem 21 wolontariuszy (19 kobiet, 2 mężczyzn) z 7 świetlic, 
 • 42 godzin przeprowadzonych warsztatów poglądowych (po 6 godzin w 7 świetlicach) z udziałem 95 osób,
 • 2 godzin coachingu dla 2 wolontariuszy (z Poręby Żegoty i Sosnowca), 
 • 87 godzin zajęć z edukacji globalnej przeprowadzonych przez przeszkolone animatorki EG, w których uczestniczyło 134 dzieci. 
 • 96 godzin zajęć muzycznych, plastycznych lub teatralnych z elementami edukacji globalnej zrealizowanych w 7 świetlicach. 
 • W roku 2015 r. zajęcia z edukacji globalnej będą kontynuowane w świetlicach. Ponadto zrealizowane zostaną zajęcia dziennikarskie oraz akcje edukacyjno-informacyjne dot. edukacji globalnej i/lub pomocy rozwojowej. Na wakacje planowany jest Festiwal Edukacji Globalnej z udziałem 20 dzieci z 7 świetlic.  

Okres realizacji: 1.03.2014-31.08.2015

Strona projektu: www.swietlica.kolping.pl

 

 

 • „Aktywni młodzi – lokalnie i globalnie”

Projekt miał na celu kształtowanie postaw obywatelskich wśród najmłodszych poprzez wzrost świadomości i zrozumienia wzajemnych powiązań między regionami na świecie oraz ich wpływu na życie jednostki, a przez to podejmowanie świadomych działań w swoim otoczeniu  –  w lokalnej społeczności – na rzecz społeczności globalnej.
Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież, którzy znajdują się pod wieloletnią opieką lokalnych stowarzyszeń Rodzin Kolpinga w ramach świetlic i zajęć pozalekcyjnych oraz liderzy, opiekunowie tych grup jako osoby mające kontakt z młodymi, a w ten sposób mające możliwość kształtowania programów edukacyjnych w świetlicach. 
Projekt był realizowany we współpracy z partnerami z Niemiec: Stowarzyszenie Jeden Świat  z Lipska („Eine Welt e.V. Leipzig”) i Fundusz Społeczno- Rozwojowy Dzieła Kolpinga (Sozial-und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V). oraz ze Szwajcarii: Dzieło Kolpinga w Szwajcarii (Kolping Schweiz).
Projekt był współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Okres realizacji:1.09.2013 – 31.08.2014
Strona projektu: www.amlg.kolping.pl

 

 

 

 • Myśl solidarnie, działaj lokalnie”

Celem projektu realizowanego we współpracy z kolpingowskimi partnerami z Niemiec i Szwajcarii, było zrealizowanie ścieżki edukacyjnej dla 16 liderów z 16 organizacji pozarządowych, przygotowujące ich do pełnienia funkcji multiplikatorów/menadżerów (propagatorów) edukacji globalnej, aktywizujących społeczności lokalne poprzez realizację spotkań edukacyjnych dotyczących współzależności globalnych i pomocy rozwojowej. Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce wraz z partnerami projektu postanowiła zaprezentować wieloletnie doświadczenie i praktyczne działania europejskiego Dzieła Kolpinga na rzecz społeczeństw Globalnego Południa, pragnąc zwiększyć ogólną świadomość w kwestii współzależności globalnych i zainteresować pomocą rozwojową. Projekt był realizowany w okresie 03.2013-02.2014 r. przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
W ramach projektu odbyły się 2 międzynarodowe konferencje, wizyta studyjna w Niemczech oraz warsztaty i doradztwo dla menadżerów edukacji globalnej. Następnie menadżerowie poprowadzili spotkania w swoich społecznościach lokalnych. Zrealizowano 33 spotkania dla różnych grup docelowych społeczności lokalnej (dzieci, młodzież, seniorzy), w których uczestniczyło prawie 800 osób. 

 

Okres realizacji:1.03.2013 – 28.02.2014
Strona projektu: www.msdl.kolping.pl

 

 

 • „Aktywni lokalnie, myślący globalnie”

Celem projektu "Aktywni lokalnie, myślący globalnie" była poprawa jakości edukacji osób starszych 60 + i zwiększenie różnorodności działań na rzecz osób starszych 60+ na terenie woj. małopolskiego (powiaty wadowicki, suski, brzeski), podkarpackiego (powiat jarosławski) i opolskiego (powiat strzelecki) poprzez realizację oferty edukacyjnej i działań animacyjnych przez 5 Stowarzyszeń Rodzin Kolpinga w okresie od lipca do grudnia 2013 r. Projekt odpowiadał na zdiagnozowane problemy osób starszych w obszarze edukacji, aktywności społecznej i barier psychospołecznych będących wynikiem wykluczenia społecznego seniorów 60+. Działania projektowe kładły nacisk na edukacyjne i animacyjne formy wsparcia dla seniorów, w oparciu o edukację globalną. Edukacja globalna, czyli działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i wsparcia dla krajów rozwijających się na południa globu, sprzyja realizacji celów projektu, ponieważ odnosi się do tych samych wartości, które są ważne w aktywizacji seniorów m.in: godność, solidarność, równość, odpowiedzialność za innych.
W ramach projektu powstało 5 Kolpingowskich Klubów Seniora w Brzesku, Jarosławiu, Makowie Podhalańskim, Staniszczach Wielkich i Wadowicach. W projekcie wzięły udział 73 osoby, które uczestniczyły w warsztatach rozwoju osobistego, kursach komputerowych, wizycie studyjnej w Gdańsku, szkoleniach dla liderów oraz warsztatach edukacji globalnej. Uroczyste inauguracje z udziałem lokalnych władz przypieczętowały powstanie 5 Kolpingowskich Klubów Seniora. Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

 

Okres realizacji:1.07.2013 – 31.12.2013
www.senior.kolping.pl

 

 

 

 • „Rozwój globalny – globalna edukacja”

W ramach projektu zrealizowano międzynarodowe seminarium „Rozwój globalny – globalna edukacja” w dniach 26-27 kwietnia 2013 r. Uczestniczyły w nim łącznie 43 osoby z 28 organizacji pozarządowych, a w roli prelegentów – reprezentanci Dzieła Kolpinga ze Szwajcarii i Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Niemczech oraz prelegenci-eksperci z Polski reprezentujący organizacje pozarządowe specjalizujące się w edukacji globalnej. Projekt był współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko Niemieckiej. Część wydatków sfinansowano w ramach polsko-szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

Okres realizacji: kwiecień 2013 r.

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce realizuje projekt pn: "Glokalizacja w edukacji dorosłych" w ramach programu Erasmus+...

 

Przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia dotarły do nas wspaniałe wieści z Ugandy.

 

Kolpingowscy edukatorzy edukacji globalnej po raz kolejny spotkali się na międzynarodowym szkoleniu. 

 


Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 

Spotkanie dla osób zajmujących się edukacją globalną. Odbędzie się ono w Štiavnické Bane (Słowacja), 21-24 kwietnia 2016 r. Język - angielski.

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON