WYBIERZ PROJEKT
EDUKACJA GLOBALNA

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami:

 

 

 • "Glokalizacja w edukacji globalnej"

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce realizuje projekt pn: "Glokalizacja w edukacji dorosłych" w ramach programu Erasmus+. Liderem projektu jest Stowarzyszenie LGD "Dolina Raby" a partnerami - Kolping Słowacja i Łotewskie Forum Obszarów Wiejskich (Latvias Lauku Forum).Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i wiedzy w działaniach edukacyjnych na rzecz osób dorosłych, jakie prowadzą organizacje pozarządowe w kontekście aspektu lokalnego i globalnego. Grupy docelowe projektu to członkowie organizacji partnerskich, koordynatorzy projektów i wolontariusze działający w zakresie edukacji dorosłych, trenerzy, instruktorzy, członkowie zarządów odpowiedzialni za kształcenie dorosłych, członkowie sieci państw partnerskich projektu- Polski, Słowacji i Litwy. 

 

 

 

 

 

 • „Odpowiedzialny konsument. Moje codzienne wybory – nasza wspólna sprawa”

  Celem projektu jest zwiększenie wiedzy, świadomości i umiejętności dystrybuowania informacji z zakresu edukacji globalnej (EG), głównie kwestii związanych z odpowiedzialną konsumpcją, 16 liderów małopolskich NGOs, przeszkolonych do roli multiplikatorów edukacji globalnej (EG), którzy są bezpośrednimi beneficjentami projektu.


Wezmą oni udział w dwóch dwudniowych szkolenia oraz skorzystają ze specjalistycznego doradztwa, aby jak najlepiej przygotować i przeprowadzić autorskie spotkania dla lokalnych środowisk prezentujące tematy związane z edukacja globalną, a w szczególności ze świadomą konsumpcją. Swoim doświadczeniem z przeprowadzonych spotkań edukacyjnych podzielą się w trakcie spotkania podsumowującego projekt, które pozwoli wyłonić dobre praktyki oraz wskazać jak uniknąć błędów w pracy edukatora edukacji globalnej. Umożliwi to zwiększenie kompetencji edukatorów i wpłynie na dalszy rozwój edukatorów oraz trwałość projektu, poprzez skłonienie ich do podejmowania nowych, lepszych przedsięwzięć edukacyjnych EG.


W projekcie oprócz przekazania wiedzy merytorycznej i metodycznej, nacisk zostanie położony na rozwój otwartości na świat i empatii, obalanie stereotypów.
Długofalowym efektem będzie budowanie świadomości na rzecz globalnego obywatelstwa oraz na rzecz odpowiedzialnych wyborów konsumenckich wśród szerokiego grona odbiorców – uczestników lokalnych spotkań edukacyjnych.

Uczestnicy projektu: 16 przedstawicieli małopolskich NGO przeszkolonych do roli animatorów edukacji globalnej oraz co najmniej 320 osób- uczestników spotkań edukacyjnych


Działania projektowe: 
- 2 dwudniowe szkolenia: warsztaty wprowadzające w zagadnienia edukacji globalnej i odpowiedzialnej konsumpcji oraz warsztaty metodologiczne z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji globalnej
- 24 godziny specjalistycznego doradztwa na etapie przygotowywania przez animatorów EG autorskich spotkań dla szerokiego grona odbiorców
- Min 16 spotkań edukacyjnych poruszających tematy z zakresu EG i odpowiedzialnej konsumpcji skierowanych do lokalnych społeczności 
- 1 spotkanie podsumowujące projekt, a zwłaszcza pierwsze doświadczenia edukatorskie animatorów EG  

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Okres realizacji: 01.08.2015-30.11.2015

 

 

 

 

 • "Wzmacnianie świadomości globalnej w lokalnych społecznościach -  Strategia Kolping 2020"

 Z dniem 1 września 2014 Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczęła międzynarodowy projekt „Strengthening global awareness in the local communities - Kolping 2020 Strategy” – „Wzmacnianie świadomości globalnej w lokalnych społecznościach -  Strategia Kolping 2020” w ramach programu Erasmus+ współfinansowanego przez Unię Europejską. 
 
Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce jest liderem projektu w zakresie wzmacniania świadomości w obszarze edukacji globalnej wśród lokalnych społeczności przy współudziale partnerów z Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowenii i Słowacji.
 
Prowadzone aktywne działania przez wszystkich partnerów projektu w obszarze edukacji globalnej mają na celu budowanie globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.
W trakcie realizacji projektu zaplanowano spotkania edukacyjne w każdym z krajów partnerskich jak i działania upowszechniające.
Ostatecznym rezultatem będą wspólnie opracowane materiały dla edukatorów z zakresu edukacji globalnej jak i Strategia Kolping 2020 w zakresie edukacji globalnej na szczeblu europejskim. 
 

Okres realizacji:1.09.2014-31.08.2017

Strona projektu: www.ge.kolping.pl

 

 

 

 • „Lokalna świetlica globalna – edukacja dzieci i młodzieży”

Od marca 2014 r. w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest realizowany projekt pt. „Lokalna Świetlica Globalna – edukacja dzieci i młodzieży”. Działania projektu zakończą się w sierpniu 2015 r.
Projekt służy kształtowaniu postaw obywatelskich wśród 180 dzieci i młodzieży, ucząc ich odpowiedzialności za Jeden Świat poprzez zajęcia z edukacji globalnej (EG) prowadzone w 7 świetlicach na terenie małych miejscowości/wsi/dzielnic (woj. małopolskie: Chełmek, Maków Podhalański, Oświęcim; podkarpackie: Jarosław; pomorskie: Kłodawa Gdańska; śląskie: Sosnowiec) przez 14 wolontariuszy, którzy nabyli wiedzę i kompetencje na kursie animatora EG. Przeprowadzone zajęcia w świetlicach (900 h) i 7 akcji edukacyjno-informacyjnych zaprezentowanych społeczności lokalnej umożliwią dzieciom wykorzystanie nabytej wiedzy i przekazanie jej kolejnym osobom. Wiedza dziennikarska pozwoli na przygotowanie ciekawych relacji z akcji, do zaprezentowania na Festiwalu EG. Dzięki współpracy z NGOs z Ugandy i Meksyku rówieśnicy wymienią się wiedzą o swoim życiu codziennym poprzez przygotowane przez siebie reportaże. 
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Kultury Chrześcijańskiej ZNAK. Kompetencje personelu Partnera w zakresie edukacji globalnej w znacznym stopniu wzmacniają  działania projektowe i pozwalają na wdrożenie wysokiej jakości działań (kurs dla animatorów edukacji globalnej, coaching i ewaluacja zajęć).


W roku 2014 osiągnięte zostały następujące rezultaty liczbowe:

 • 100 godzin przeprowadzonego kursu animatora EG (5 zjazdów po 20 h) z udziałem 21 wolontariuszy (19 kobiet, 2 mężczyzn) z 7 świetlic, 
 • 42 godzin przeprowadzonych warsztatów poglądowych (po 6 godzin w 7 świetlicach) z udziałem 95 osób,
 • 2 godzin coachingu dla 2 wolontariuszy (z Poręby Żegoty i Sosnowca), 
 • 87 godzin zajęć z edukacji globalnej przeprowadzonych przez przeszkolone animatorki EG, w których uczestniczyło 134 dzieci. 
 • 96 godzin zajęć muzycznych, plastycznych lub teatralnych z elementami edukacji globalnej zrealizowanych w 7 świetlicach. 
 • W roku 2015 r. zajęcia z edukacji globalnej będą kontynuowane w świetlicach. Ponadto zrealizowane zostaną zajęcia dziennikarskie oraz akcje edukacyjno-informacyjne dot. edukacji globalnej i/lub pomocy rozwojowej. Na wakacje planowany jest Festiwal Edukacji Globalnej z udziałem 20 dzieci z 7 świetlic.  

Okres realizacji: 1.03.2014-31.08.2015

Strona projektu: www.swietlica.kolping.pl

 

 

 • „Aktywni młodzi – lokalnie i globalnie”

Projekt miał na celu kształtowanie postaw obywatelskich wśród najmłodszych poprzez wzrost świadomości i zrozumienia wzajemnych powiązań między regionami na świecie oraz ich wpływu na życie jednostki, a przez to podejmowanie świadomych działań w swoim otoczeniu  –  w lokalnej społeczności – na rzecz społeczności globalnej.
Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież, którzy znajdują się pod wieloletnią opieką lokalnych stowarzyszeń Rodzin Kolpinga w ramach świetlic i zajęć pozalekcyjnych oraz liderzy, opiekunowie tych grup jako osoby mające kontakt z młodymi, a w ten sposób mające możliwość kształtowania programów edukacyjnych w świetlicach. 
Projekt był realizowany we współpracy z partnerami z Niemiec: Stowarzyszenie Jeden Świat  z Lipska („Eine Welt e.V. Leipzig”) i Fundusz Społeczno- Rozwojowy Dzieła Kolpinga (Sozial-und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V). oraz ze Szwajcarii: Dzieło Kolpinga w Szwajcarii (Kolping Schweiz).
Projekt był współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Okres realizacji:1.09.2013 – 31.08.2014
Strona projektu: www.amlg.kolping.pl

 

 

 

 • Myśl solidarnie, działaj lokalnie”

Celem projektu realizowanego we współpracy z kolpingowskimi partnerami z Niemiec i Szwajcarii, było zrealizowanie ścieżki edukacyjnej dla 16 liderów z 16 organizacji pozarządowych, przygotowujące ich do pełnienia funkcji multiplikatorów/menadżerów (propagatorów) edukacji globalnej, aktywizujących społeczności lokalne poprzez realizację spotkań edukacyjnych dotyczących współzależności globalnych i pomocy rozwojowej. Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce wraz z partnerami projektu postanowiła zaprezentować wieloletnie doświadczenie i praktyczne działania europejskiego Dzieła Kolpinga na rzecz społeczeństw Globalnego Południa, pragnąc zwiększyć ogólną świadomość w kwestii współzależności globalnych i zainteresować pomocą rozwojową. Projekt był realizowany w okresie 03.2013-02.2014 r. przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
W ramach projektu odbyły się 2 międzynarodowe konferencje, wizyta studyjna w Niemczech oraz warsztaty i doradztwo dla menadżerów edukacji globalnej. Następnie menadżerowie poprowadzili spotkania w swoich społecznościach lokalnych. Zrealizowano 33 spotkania dla różnych grup docelowych społeczności lokalnej (dzieci, młodzież, seniorzy), w których uczestniczyło prawie 800 osób. 

 

Okres realizacji:1.03.2013 – 28.02.2014
Strona projektu: www.msdl.kolping.pl

 

 

 • „Aktywni lokalnie, myślący globalnie”

Celem projektu "Aktywni lokalnie, myślący globalnie" była poprawa jakości edukacji osób starszych 60 + i zwiększenie różnorodności działań na rzecz osób starszych 60+ na terenie woj. małopolskiego (powiaty wadowicki, suski, brzeski), podkarpackiego (powiat jarosławski) i opolskiego (powiat strzelecki) poprzez realizację oferty edukacyjnej i działań animacyjnych przez 5 Stowarzyszeń Rodzin Kolpinga w okresie od lipca do grudnia 2013 r. Projekt odpowiadał na zdiagnozowane problemy osób starszych w obszarze edukacji, aktywności społecznej i barier psychospołecznych będących wynikiem wykluczenia społecznego seniorów 60+. Działania projektowe kładły nacisk na edukacyjne i animacyjne formy wsparcia dla seniorów, w oparciu o edukację globalną. Edukacja globalna, czyli działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i wsparcia dla krajów rozwijających się na południa globu, sprzyja realizacji celów projektu, ponieważ odnosi się do tych samych wartości, które są ważne w aktywizacji seniorów m.in: godność, solidarność, równość, odpowiedzialność za innych.
W ramach projektu powstało 5 Kolpingowskich Klubów Seniora w Brzesku, Jarosławiu, Makowie Podhalańskim, Staniszczach Wielkich i Wadowicach. W projekcie wzięły udział 73 osoby, które uczestniczyły w warsztatach rozwoju osobistego, kursach komputerowych, wizycie studyjnej w Gdańsku, szkoleniach dla liderów oraz warsztatach edukacji globalnej. Uroczyste inauguracje z udziałem lokalnych władz przypieczętowały powstanie 5 Kolpingowskich Klubów Seniora. Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

 

Okres realizacji:1.07.2013 – 31.12.2013
www.senior.kolping.pl

 

 

 

 • „Rozwój globalny – globalna edukacja”

W ramach projektu zrealizowano międzynarodowe seminarium „Rozwój globalny – globalna edukacja” w dniach 26-27 kwietnia 2013 r. Uczestniczyły w nim łącznie 43 osoby z 28 organizacji pozarządowych, a w roli prelegentów – reprezentanci Dzieła Kolpinga ze Szwajcarii i Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Niemczech oraz prelegenci-eksperci z Polski reprezentujący organizacje pozarządowe specjalizujące się w edukacji globalnej. Projekt był współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko Niemieckiej. Część wydatków sfinansowano w ramach polsko-szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

Okres realizacji: kwiecień 2013 r.

W dniach 21 do 26 maja 2018r. odbyło się seminarium pod tytułem „Razem sięgając za państwem ludzkiej godności”.

 

W Krakowie w dniach 20-22.04.2018r. odbyło się posiedzenie Międzynarodowej Grupy ds. Współpracy Partnerskiej.

 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce realizuje projekt pn: "Glokalizacja w edukacji dorosłych" w ramach programu Erasmus+...

 


Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 

Spotkanie dla osób zajmujących się edukacją globalną. Odbędzie się ono w Štiavnické Bane (Słowacja), 21-24 kwietnia 2016 r. Język - angielski.

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON