WYBIERZ PROJEKT
PORADNICTWO PRAWNE

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami:

 

 • „Z pożytkiem dla Obywatela. Tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego”

Celem projektu był wzrost świadomości prawno-obywatelskiej osiągnięty wśród 674 osób z Małopolski (zakładano wskaźnik 633 osoby) znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej/ekonomicznej oraz posiadających niską świadomość prawną i/lub obywatelską w zakresie swoich praw i obowiązków. Projekt ukierunkowany był na podniesienie wiedzy, samoświadomości i pobudzenie do działania, a obejmował wieloaspektowe poradnictwo prawne i obywatelskie, w tym indywidualne porady (stacjonarne i mobilne), warsztaty grupowe jak również działalność informacyjno-wydawniczą  w zakresie tematyki prawno-obywatelskiej. Działania motywowały do podjęcia aktywności przez samych adresatów projektu:. poprzez pokazanie możliwości rozwiązań. Zgodnie z przyjętą taktyką poradnictwo polegało na wskazywaniu rozwiązań. W przypadku osób niezaradnych, prawnicy pomagali również w przygotowaniu pism/dokumentów.

 
W ramach realizacji projektu osiągnięto następujące cele szczegółowe: 

 • pobudzenie aktywności obywatelskiej w zakresie podejmowania inicjatywy wśród 674 osób (wg numeru PESEL);
 • edukację obywatelsko-prawną osób o niskiej świadomości (wszyscy adresaci zadania);
 • polepszenie sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społeczne ze względu na niską świadomość prawną i/lub obywatelską (wszyscy adresaci zadania);
 • zwiększenie wymiany doświadczeń w rozwiązywaniu problemów prawno-obywatelskich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/wykluczonych społecznie ze względu na niską świadomość prawną i obywatelską poprzez współpracę z MOPS-em; 
 • rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego (poprzez nawiązanie współpracy z innymi organizacjami aktywnymi w tym obszarze). 

Powyższe cele zostały zweryfikowane w oparciu o otrzymane rezultaty opierając się na dokumentacji projektowej, w tym danych statystycznych jak i badaniach ankietowych. 

W ramach projektu osiągnięto następujące rezultaty:

 • 612 osób skorzystało z poradnictwa prawnego/obywatelskiego w ramach 885 wizyt i 1850 porad indywidualnych; 
 • 62 osoby skorzystały z mobilnego poradnictwa prawnego/obywatelskiego w ramach 169 porad;
 • 361 wejść dziennie na stronę i 12463 odsłon miesięcznie;
 • 6 warsztatów „Wiem – potrafię – działam” z udziałem 52 osób; 
 • 1 spotkanie w zakresie wymiany doświadczeń z przedstawicielami 8 organizacji zajmujących poradnictwem prawnym i obywatelskim;
 • wśród 97 % osób odnotowano wzrost świadomości swoich praw i obowiązków (poradnictwo stacjonarne); 
 • wśród 96 % osób odnotowano wzrost wiedzy w zakresie dochodzenia swoich praw; 
 • wśród 100 % osób wzrosła świadomości swoich praw i obowiązków (poradnictwo mobilne).

Ponadto wydano 5 poradników prawnych (po 500 egzemplarzy) oraz prowadzono stronę internetową na której zamieszczono 60 artykułów dot. poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Wartością dodaną projektu była współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z firmą Eurohost.
Projekt był realizowany w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 

 

Okres realizacji: 1.06.2014 -31.12.2014
www.prawo.kolping.pl

 

 

 • „Bliżej Obywatela”

Celem projektu realizowanego na terenie Małopolski w okresie od października 2013 r. do września 2014 r. był wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia wśród 600 osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej bądź ekonomicznej.


Grupę docelową stanowiły osoby z terenu woj. małopolskiego znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, mające potrzebę skorzystania z informacji, konsultacji i porad obywatelskich, w szczególności: osoby starsze 50+, nieradzące sobie z obsługą komputera i mające przez to gorszy dostęp do wiedzy, osoby z niższym wykształceniem, osoby nieradzące sobie z przygotowaniem pism, z samodzielnym rozwiązaniem problemów, osoby o niskich dochodach, które nie stać na odpłatną poradę.


Działania projektowe polegały na prowadzeniu indywidualnego poradnictwa obywatelskiego, a także na prowadzeniu programu informacyjnego mającego na celu edukację obywateli w zakresie ich praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia. Indywidualne poradnictwo obywatelskie prowadzone było w Centrum Porad Kolping w Krakowie. W celu umożliwienia skorzystania z poradnictwa osobom spoza Krakowa prowadzone było również poradnictwo mobilne w mniejszych miejscowościach jak np. Brzesko, Bochnia, Krzeszowice, Kłaj, Skawina i Olkusz. 


Edukacja obywatelska prowadzona była także poprzez portal internetowy, w którym zamieszczano informacje o tematyce obywatelskiej z zakresu: m.in. spraw mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia i bezrobocia, spraw imigracji i repatriacji, relacji z administracją publiczną, finansowych, niepełnosprawności, pozbawienia wolności, spraw spadkowych, konsumenckich i własnościowych. Wydawany był również poradnik „Prawo. Obywatel” – dwumiesięcznik poświęcony tematyce obywatelskiej.


W ramach projektu osiągnięte zostały następujące rezultaty:

 • 839 osób skorzystało z poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach 1 509 spotkań i 1 834 udzielonych porad;
 • w ramach poradnictwa mobilnego udzielono 316 porad dla 59 osób w 6 miejscowościach;
 • wydano 5 poradników tematycznych po 500 sztuk (Obywatel jako petent, Obywatel jako Konsument, Obywatel jako Dłużnik, Obywatel jako Samotny Rodzic, Obywatel jako Kredytobiorca);
 • prowadzono portal internetowy, w ramach którego odnotowano średnio ponad 374 wejść dziennie.

Wśród ankietowanych klientów Centrum Porad Kolping, aż 98 % zadeklarowało znaczący wzrost świadomości swoich praw i obowiązków. Równie wysoki wynik dotyczył wzrostu wiedzy w zakresie dochodzenia swoich praw, wyniósł on 95 % pozytywnych odpowiedzi wśród ankietowanych. Wzrost poczucia sprawczości na własny los zadeklarowało 85 % ankietowanych. Dzięki spotkaniom w Centrum z doradcą ds. poradnictwa, osoby zostały zachęcone do samodzielnego działania, a wiedza i samoświadomość zwiększyła się niemal w 100 %. Podobna sytuacja dotyczy osób odwiedzających Mobilne Centra Porad Kolping organizowane w mniejszych miejscowościach. Osoby w 100% zadeklarowały wzrost wiedzy i świadomości w zakresie swoich praw. 
Przedstawione liczby pokazują jak potrzebne jest tego rodzaju wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Zgłaszające się osoby w związku ze swoją bezradnością społeczną są zagrożone marginalizacją i ubóstwem. Dzięki pomocy oferowanej w Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich Kolping osoby otrzymały wiedzę niezbędną do tego, aby samodzielnie uporać się ze swoimi problemami.
Projekt był realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Partnerem projektu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

Okres realizacji: 1.10.2013-30.09.2014 
www.prawo.kolping.pl

Świetnie wiemy, że pomoc Ukrainie to maraton, a nie sprint dla tego planujemy kolejne działania, w które pragniemy również włączyć naszych Członków, Pracowników i Sympatyków.

 

Z Ukrainy dochodzą do nas dramatyczne prośby o modlitwę. Bo oprócz walki z kulami, toczy się i ta duchowa. Prosimy, dołączcie do niej tak, jak możecie: w swoich domach i kościołach.

 

 

Rok 2021 za nami! Dla uczestników i realizatorów projektu „AS: aktywnie-społecznie” był to czas intensywnej pracy i mierzenia się
z wyzwaniami, a także poszerzania horyzontów i zdobywania nowych doświadczeń.

 


Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami międzynarodowego projektu edukacyjnego Erasmus + COFFEE

 

4 ELEMENTS to wymiana młodzieżowa skierowana do uczestników z 7 państw: Bułgarii, Grecji, Włoch, Polski, Hiszpanii, Serbii i Rumunii.

 

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 


Co można zrobić dla planety nie wychodząc z domu? Koniecznie przeczytaj!

#zostanwdomu

 

Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON