WYBIERZ PROJEKT
PORADNICTWO PRAWNE

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami:

 

 • „Z pożytkiem dla Obywatela. Tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego”

Celem projektu był wzrost świadomości prawno-obywatelskiej osiągnięty wśród 674 osób z Małopolski (zakładano wskaźnik 633 osoby) znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej/ekonomicznej oraz posiadających niską świadomość prawną i/lub obywatelską w zakresie swoich praw i obowiązków. Projekt ukierunkowany był na podniesienie wiedzy, samoświadomości i pobudzenie do działania, a obejmował wieloaspektowe poradnictwo prawne i obywatelskie, w tym indywidualne porady (stacjonarne i mobilne), warsztaty grupowe jak również działalność informacyjno-wydawniczą  w zakresie tematyki prawno-obywatelskiej. Działania motywowały do podjęcia aktywności przez samych adresatów projektu:. poprzez pokazanie możliwości rozwiązań. Zgodnie z przyjętą taktyką poradnictwo polegało na wskazywaniu rozwiązań. W przypadku osób niezaradnych, prawnicy pomagali również w przygotowaniu pism/dokumentów.

 
W ramach realizacji projektu osiągnięto następujące cele szczegółowe: 

 • pobudzenie aktywności obywatelskiej w zakresie podejmowania inicjatywy wśród 674 osób (wg numeru PESEL),
 • edukację obywatelsko-prawną osób o niskiej świadomości (wszyscy adresaci zadania),
 • polepszenie sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społeczne ze względu na niską świadomość prawną i/lub obywatelską (wszyscy adresaci zadania),
 • zwiększenie wymiany doświadczeń w rozwiązywaniu problemów prawno-obywatelskich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/wykluczonych społecznie ze względu na niską świadomość prawną i obywatelską poprzez współpracę z MOPS-em, 
 • rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego (poprzez nawiązanie współpracy z innymi organizacjami aktywnymi w tym obszarze) 

Powyższe cele zostały zweryfikowane w oparciu o otrzymane rezultaty opierając się na dokumentacji projektowej, w tym danych statystycznych jak i badaniach ankietowych. 

W ramach projektu osiągnięto następujące rezultaty:

 • 612 osób skorzystało z poradnictwa prawnego/obywatelskiego w ramach 885 wizyt i 1850 porad indywidualnych, 
 • 62 osoby skorzystały z mobilnego poradnictwa prawnego/obywatelskiego w ramach 169 porad ,
 • 361 wejść dziennie na stronę i 12463 odsłon miesięcznie,
 • 6 warsztatów „Wiem – potrafię – działam” z udziałem 52 osób, 
 • 1 spotkanie w zakresie wymiany doświadczeń z przedstawicielami 8 organizacji zajmujących poradnictwem prawnym i obywatelskim,
 • wśród 97 % osób odnotowano wzrost świadomości swoich praw i obowiązków (poradnictwo stacjonarne), 
 • wśród 96 % osób odnotowano wzrost wiedzy w zakresie dochodzenia swoich praw, 
 • wśród 100 % osób wzrosła świadomości swoich praw i obowiązków (poradnictwo mobilne).

Ponadto wydano 5 poradników prawnych (po 500 egzemplarzy) oraz prowadzono stronę internetową na której zamieszczono 60 artykułów dot. poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Wartością dodaną projektu była współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z firmą Eurohost.
Projekt był realizowany w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 

 

Okres realizacji: 1.06.2014 -31.12.2014
www.prawo.kolping.pl

 

 

 • „Bliżej Obywatela”

Celem projektu realizowanego na terenie Małopolski w okresie od października 2013 r. do września 2014 r. był wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia wśród 600 osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej bądź ekonomicznej.


Grupę docelową stanowiły osoby z terenu woj. małopolskiego znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, mające potrzebę skorzystania z informacji, konsultacji i porad obywatelskich, w szczególności: osoby starsze 50+, nieradzące sobie z obsługą komputera i mające przez to gorszy dostęp do wiedzy, osoby z niższym wykształceniem, osoby nieradzące sobie z przygotowaniem pism, z samodzielnym rozwiązaniem problemów, osoby o niskich dochodach, które nie stać na odpłatną poradę.


Działania projektowe polegały na prowadzeniu indywidualnego poradnictwa obywatelskiego, a także na prowadzeniu programu informacyjnego mającego na celu edukację obywateli w zakresie ich praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia. Indywidualne poradnictwo obywatelskie prowadzone było w Centrum Porad Kolping w Krakowie. W celu umożliwienia skorzystania z poradnictwa osobom spoza Krakowa prowadzone było również poradnictwo mobilne w mniejszych miejscowościach jak np. Brzesko, Bochnia, Krzeszowice, Kłaj, Skawina i Olkusz. 


Edukacja obywatelska prowadzona była także poprzez portal internetowy, w którym zamieszczano informacje o tematyce obywatelskiej z zakresu: m.in. spraw mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia i bezrobocia, spraw imigracji i repatriacji, relacji z administracją publiczną, finansowych, niepełnosprawności, pozbawienia wolności, spraw spadkowych, konsumenckich i własnościowych. Wydawany był również poradnik „Prawo. Obywatel” – dwumiesięcznik poświęcony tematyce obywatelskiej.


W ramach projektu osiągnięte zostały następujące rezultaty:

 • 839 osób skorzystało z poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach 1 509 spotkań i 1 834 udzielonych porad,
 • w ramach poradnictwa mobilnego udzielono 316 porad dla 59 osób w 6 miejscowościach,
 • wydano 5 poradników tematycznych po 500 sztuk (Obywatel jako petent, Obywatel jako Konsument, Obywatel jako Dłużnik, Obywatel jako Samotny Rodzic, Obywatel jako Kredytobiorca),
 • prowadzono portal internetowy, w ramach którego odnotowano średnio ponad 374 wejść dziennie.

Wśród ankietowanych klientów Centrum Porad Kolping, aż 98 % zadeklarowało znaczący wzrost świadomości swoich praw i obowiązków. Równie wysoki wynik dotyczył wzrostu wiedzy w zakresie dochodzenia swoich praw, wyniósł on 95 % pozytywnych odpowiedzi wśród ankietowanych. Wzrost poczucia sprawczości na własny los zadeklarowało 85 % ankietowanych. Dzięki spotkaniom w Centrum z doradcą ds. poradnictwa, osoby zostały zachęcone do samodzielnego działania, a wiedza i samoświadomość zwiększyła się niemal w 100 %. Podobna sytuacja dotyczy osób odwiedzających Mobilne Centra Porad Kolping organizowane w mniejszych miejscowościach. Osoby w 100% zadeklarowały wzrost wiedzy i świadomości w zakresie swoich praw. 
Przedstawione liczby pokazują jak potrzebne jest tego rodzaju wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Zgłaszające się osoby w związku ze swoją bezradnością społeczną są zagrożone marginalizacją i ubóstwem. Dzięki pomocy oferowanej w Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich Kolping osoby otrzymały wiedzę niezbędną do tego, aby samodzielnie uporać się ze swoimi problemami.
Projekt był realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Partnerem projektu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

Okres realizacji: 1.10.2013-30.09.2014 
www.prawo.kolping.pl

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce realizuje projekt pn: "Glokalizacja w edukacji dorosłych" w ramach programu Erasmus+...

 

Przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia dotarły do nas wspaniałe wieści z Ugandy.

 

Kolpingowscy edukatorzy edukacji globalnej po raz kolejny spotkali się na międzynarodowym szkoleniu. 

 


Rozpoczynamy rekrutację na międzynarodowe spotkanie przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

 

Przed nami kolejne spotkanie edukatorów edukacji globalnej, które odbędzie się na Litwie w dniach 29 września - 2 października 2016 r.

 

 

 

Spotkanie dla osób zajmujących się edukacją globalną. Odbędzie się ono w Štiavnické Bane (Słowacja), 21-24 kwietnia 2016 r. Język - angielski.

 

 


Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON