WYBIERZ PROJEKT
STATUT

 

Plik PDF do pobrania tutaj: Statut Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce

 

 

Statut Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce został zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w dniu 30.08.2007 r. i zmieniony uchwałą Rady Fundacji Dzieła Kolpinga w dniu 5.04.2014 r. 

 

     


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§1.

 

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie oraz Sozial- und   Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes z siedzibą w Kolonii (Niemcy), zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Gregułę prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11  w dniu 28.06.2007 roku, Rep. A nr 6216/2007 i działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i posiada osobowość prawną.

 

§2.


Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

 

§3.


Siedzibą Fundacji jest stołeczno-królewskie miasto Kraków.

 

 

§4.

 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

 

§5.


Fundacja używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

 

§6.


Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

 

 

CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI

 

 

§7.

 

 1. Celem działania Fundacji jest wspieranie społecznie użytecznych działań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na partnerskie współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ochronie praw i wolności człowieka i obywatela w Polsce i krajach rozwijających się - Europy Wschodniej, Afryki i Ameryki Południowej, a szczególnie prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, naukowej, informacyjnej, pomocy i samopomocy społecznej, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, ochronie zdrowia i środowiska naturalnego oraz sportu i turystyki.

 


§8.

 

 1.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • inicjowanie i wspieranie - organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo -projektów społecznych krajowych i międzynarodowych w zakresie działalności wymienionej w §7, wspomagając i promując rozwój idei Dzieła Kolpinga w Polsce,
 • organizowanie seminariów, konferencji, spotkań i warsztatów, kursów oraz innych form nauki i edukacji, w tym spotkań wspierających międzynarodową wymianę doświadczeń,
 • organizowanie spotkań dzieci i młodzieży oraz przygotowywanie wymiany młodzieżowej i wolontariatu młodzieżowego,
 • kształtowania postaw chrześcijańskich przez  organizowanie odczytów, sympozjów, zgrupowań, pielgrzymek i rekolekcji, 
 • organizowanie wolontariatu,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym podwyższającej kwalifikacje zawodowe i prowadzenie ośrodków kształcenia zawodowego,
 • wspieranie działań swoich struktur i instytucji, w szczególności placówek dla bezrobotnych, Domów Kolpinga oraz placówek edukacyjnych,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 • prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i prawnego,
 • działalność wspomagająca merytorycznie, technicznie lub finansowo organizacje pozarządowe,
 • działania na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych lub narażonych na wykluczenie,
 • wsparcie finansowe osób lub instytucji oraz regranting,
 • prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych i instytucji działających na rzecz dobra publicznego, 
 • produkcje oraz rozpowszechnianie filmów, audycji telewizyjnych i radiowych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażu. 

 


§9.

 

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 2. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność w sferze pożytku publicznego.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie i w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 
 4. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji

 

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.

 

 

§ 10.


Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000 złotych i 1000 euro, w tym 2000 złotych przeznaczonych na działalność gospodarczą, oraz pieniądze, papiery wartościowe,  nieruchomości i rzeczy ruchome nabyte przez Fundację w toku działania.

 

 

§11.


Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i grantów,
 3. nawiązek sądowych,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz innych dochodów z ofiarności publicznej,
 5. dochodów z majątku Fundacji,
 6. działalności gospodarczej Fundacji,
 7. odsetek bankowych,
 8. innych źródeł prawnie nie zakazanych.

 

 

§12.

 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. 
 3. Cały dochód z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację jej celów statutowych.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 • Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z.)
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepowa, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10. Z)
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)
 • Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
 • Przetwarzanie danych, zarzadzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
 • Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 • Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
 • Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33. Z)
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników (PKD 78.10.Z)
 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30. Z)
 • Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
 • Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 • Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60 Z)
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99 Z)
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)

5.  Fundacja wyodrębnia rachunkowo i organizacyjnie prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

6.   Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 


§13.


Fundacja nie może: 

 • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
 • przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 • dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

WŁADZE FUNDACJI

 

§14.

 

 1. Władzami Fundacji są:
 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji

 

Rada Fundacji.

 

§15.

 

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z  sześciu członków powoływanych i odwoływanych   przez Fundatorów. 
 3. W skład Rady Fundacji  wchodzą przedstawiciele obu Fundatorów w liczbie dwóch przedstawicieli z Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes z siedzibą w Kolonii (Niemcy) oraz czterech przedstawicieli Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, w tym Prezes i Przewodniczący Związku) i dwie osoby  wybrane  na Ogólnym Zgromadzeniu Związku.
 4. Zmiana składu Rady może zostać dokonana na sprawozdawczo-wyborczym Ogólnym Zgromadzeniu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce po upływie jej czteroletniej kadencji. Natomiast wakaty w składzie Rady mogą być uzupełniane w trakcie trwania kadencji na podstawie uchwał Fundatorów. 
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, Członkowie Rady Fundacji nie mogą  pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.
 7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 
 8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady.
 9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, - członkostwo takiej osoby w Radzie wygasa. 
 10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 


§16.

 

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 


§17.


Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz udzielanie  Zarządowi  absolutorium.
 4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, w tym decydowanie o zakresie jej działalności gospodarczej.
 5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

 

§18.


Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 


Zarząd Fundacji

 

§19.

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.
 2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, któremu przysługuje tytuł „Dyrektor Fundacji"
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 

 


§20.


1.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.


2.    Do zadań Zarządu należy w szczególności:


a.    uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,


b.    uchwalanie regulaminów,


c.    gospodarowanie funduszami i majątkiem Fundacji,


d.    zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów


e.    ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,


f.    podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,


g.    przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i dotacji,


h.    występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.


i.    podejmowanie działań związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej Fundacji,


j.  reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, dokonywanie czynności prawnych w jej imieniu i udzielanie pełnomocnictw do dokonania takich czynności.

 

3.    Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu,


4.    O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.


5.    Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.


6.   Zarząd do dnia 30 czerwca każdego roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

 

 

SPOSÓB REPREZENTACJI

 

§21.

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający  łącznie.
 2. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jednoosobowo Prezes-Dyrektor Fundacji lub inny członek Zarządu w jego zastępstwie. 

 

 

ZMIANA STATUTU

 

§22.

 

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji lub z własnej inicjatywy  w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Rady. 
 2. Procedura uchwalania zmian z pkt 1  nie dotyczy zapisów §19 pkt 3 oraz  §26 pkt 1.

 


POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ.

 

§23.

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

 

§24.


Połączenie z inną Fundacją odbywa się na podstawie uchwały Rady Fundacji.

 

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§25.


Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

 

§26.

 

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w  drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 2. Rada Fundacji wyznacza likwidatora, któremu przysługują prawa i obowiązki Zarządu Fundacji i określa jego wynagrodzenie.

 

 

§27.


Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz instytucji, których działalność zbieżna jest z celami Fundacji, w tym także na rzecz Fundatorów, o ile ich działalność w dacie likwidacji Fundacji będzie zbieżna z celami Fundacji.

 

 

Świetnie wiemy, że pomoc Ukrainie to maraton, a nie sprint dla tego planujemy kolejne działania, w które pragniemy również włączyć naszych Członków, Pracowników i Sympatyków.

 

Z Ukrainy dochodzą do nas dramatyczne prośby o modlitwę. Bo oprócz walki z kulami, toczy się i ta duchowa. Prosimy, dołączcie do niej tak, jak możecie: w swoich domach i kościołach.

 

 

Rok 2021 za nami! Dla uczestników i realizatorów projektu „AS: aktywnie-społecznie” był to czas intensywnej pracy i mierzenia się
z wyzwaniami, a także poszerzania horyzontów i zdobywania nowych doświadczeń.

 


Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami międzynarodowego projektu edukacyjnego Erasmus + COFFEE

 

4 ELEMENTS to wymiana młodzieżowa skierowana do uczestników z 7 państw: Bułgarii, Grecji, Włoch, Polski, Hiszpanii, Serbii i Rumunii.

 

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie prawno-doradcze dostępne dla Seniora” w ramach którego realizowane są zajęcia komputerowe dla Seniorów. 

 


Co można zrobić dla planety nie wychodząc z domu? Koniecznie przeczytaj!

#zostanwdomu

 

Publikacja w ramach projektu "Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży"

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON